İVEM ARAŞTIRMA
 
   
 
 
                                      SOSYAL-KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
o Seçmen Davranışları Ölçümü Araştırmaları
o Siyasi Parti İmajı Ölçümü Araştırmaları
o Lider Popülaritesi Ölçümü Araştırmaları
o Seçmen Psikolojisi Ölçümü Araştırmaları
o Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
o Aday Araştırmaları
o Yerel Yönetim Hizmetleri Ölçümü Araştırmaları
o Gündem Araştırmaları
o Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
o Siyasal İtibar Araştırmaları
o Sosyal Değişim Araştırmaları
o Sosyokültürel Değişim Araştırmaları
o Sosyoekonomik Değişim Araştırmaları
o Sosyal Sınıflar Araştırmaları
o Sosyokültürel Gruplar Araştırmaları
o Sosyoekonomik Gruplar Araştırmaları
o Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları
o Sosyal Değerler Araştırmaları
o Sosyal Kurumlar Araştırmaları
o Göç ve Yerleşim Araştırmaları
o Sosyal Hareketlilik Araştırmaları
o Toplumsal Eğilimler Araştırmaları
o Tutum ve Davranış Araştırmaları
 

-İSTANBUL VERİ MERKEZİ SOSYAL-KAMUOYU ARAŞTIRMALARI-    ''SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMALARI, SİYASİ PARTİ İMAJI ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMALARI, LİDER POPÜLARİTESİ ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMALARI, SEÇMEN PSİKOLOJİSİ ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMALARI, SİYASİ SÖYLEM ANALİZİ ARAŞTIRMALARI, ADAY ARAŞTIRMALARI, YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMALARI, GÜNDEM ARAŞTIRMALARI, SOSYOPOLİTİK DEĞİŞİM ARAŞTIRMALARI, SİYASAL İTİBAR ARAŞTIRMALARI, SOSYAL DEĞİŞİM ARAŞTIRMALARI, SOSYOKÜLTÜREL DEĞİŞİM ARAŞTIRMALARI, SOSYOEKONOMİK DEĞİŞİM ARAŞTIRMALARI, SOSYAL SINIFLAR ARAŞTIRMALARI, SOSYOKÜLTÜREL GRUPLAR ARAŞTIRMALARI, SOSYOEKONOMİK GRUPLAR ARAŞTIRMALARI, KENTLEŞME-KENTLİLİK ARAŞTIRMALARI, SOSYAL DEĞERLER ARAŞTIRMALARI, SOSYAL KURUMLAR ARAŞTIRMALARI, GÖÇ VE YERLEŞİM ARAŞTIRMALARI, SOSYAL HAREKETLİLİK ARAŞTIRMALARI, TOPLUMSAL EĞİLİMLER ARAŞTIRMALARI, TUTUM VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI…  www.ivemaraştırma.COM' da


- BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA DEĞER KAZANIR ...