KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

     İtibar, tüm insanların, kişi ya da kuruluşlar hakkındaki olumlu ya da olumsuz değer yargılarını ifade eder. Kuruluşlar için itibar yönetimi her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Reputation MANAGEMENT (İtibar Yönetimi) tüm sektörleri ilgilendiren ve kuruluşları kendine çeken önemli bir anlayışı temsil etmektedir. Bir kuruluşun itibarı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Marka yönetimi, şirket kültürü, yönetim bilinci, sosyal anlayışlar, şirketlerin sermaye yeterlilikleri kuruluşların itibarını önemli bir şekilde etkilemektedir. İtibar yönetimi, kuruluşların yönetebileceği, geliştirebileceği bir yönetim hareketidir. İtibar yönetimi sürekli gelişme temelindedir. Bunun nedeni gelişen ve değişen ortamlara ayak uyduran kuruluşların, itibarlarını ve isimleri önemli ölçüde koruduklarını ve geliştirme fırsatı bulduklarını gösteriyor olmasıdır.
Kuruluşlar itibarlarını nasıl koruyabilir ve geliştirebilir? Bu sorunun cevabı çok da basit değildir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. İtibar anlayışı kişiden kişiye ve kuruluşların bulunduğu sektörlere göre değişebilmektedir. Kişilerin algıları önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Çok reklam veren bir kuruluş bazıları için itibarı yüksek görünebilir veya büyük plazalarda yer alan kuruluşlar itibarlı görülebilir. Önemli olan kuruluşların iç dinamikleri ve sundukları ürün ya da hizmettir.

     Günümüzde şirketler için sektörlerinde rekabetçi bir kurumsal konumlandırma elde etmenin; daha çok ürün veya hizmet satışı yapmak, en yetkin çalışanları kazanmak, en uygun iş ortakları ile işbirliği yapmak için kalıcı bir itibar çizgisi yakalamanın olmazsa olmaz şartlarından biri sistematik kurumsal iletişim faaliyetidir.
Aynı şekilde, sivil toplum kuruluşlarının da, kamu kurum ve kuruluşlarının da misyonlarını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan toplumsal sinerjiyi oluşturmalarının temel araçlarından biri kurumsal iletişimdir.
Kurumsal iletişim, Tribeca İletişim Danışmanlık'ın temel yetkinlik alanlarından biridir. Bu konuda geniş bir bilgi birikimimiz, farklı uzmanlık seviyelerinde  deneyimli bir ekibimiz bulunmaktadır.

     Kurumsal iletişim yaklaşımımız iki temel tespite dayanmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde kurumsal iletişimin şirketlerin ve kurumların en temel yönetim fonksiyonlarından biri haline gelmiş bulunmasıdır. Artık hiçbir şirket veya kurumun iletişimi, sadece zor bir konu karşısında veya bir kriz anında başvurulması gereken bir  araç olarak görmek lüksü yoktur. Bu nedenle tüm bu yöndeki faaliyetlerin stratejik bir perspektif ile ele alınması gereği vardır.
İkincisi ise kurumsal bir iletişim yetkinliğinin artık sadece algılama yönetimi odaklı olarak yürütülemeyeceği, eşzamanlı olarak aynı ölçüde ilişkilerin yönetimini esas alan, ortak akıl paydasında yürütülmesi gerektiği gerçeğidir.
Bir başka deyişle kurumsal iletişim söz konusu olduğunda, bu iletişim etkinliğine konu olan kişi ve gruplar bir  "hedef kitle" olmaktan ziyade, o kurumun tüm faaliyetlerini doğrudan etkileyen sosyal paydaşlar konumundadırlar. Bu bakımdan "kurumsal iletişimin" ana misyonu  kurumun çıkarları ile paydaşlarının çıkarları arasında ortak bir akılın yaratılmasını sağlamaktır.
Bu çerçevede İvem Araştırma olarak görevimiz bu misyonunun gerçekleşmesinde şirketler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumularının üst yönetimlerine destek ve yardımcı olmaktır.

    Kurumsal iletişim hizmetlerimiz şu ana başlıkları içermektedir:
a) Kurumsal İtibar Yönetimi
b) Kurumsal Konumlandırma
c) İç İletişim ve Değişim Yönetimi
d) Konu ve Kriz Yönetimi
e) Kurumsal Sorumluluk Programları
f) Finansal İletişim / Yatırımcı İlişkileri
g) Toplumsal Çevre İlişkileri
h) Kurum Sözcülüğü
i) Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi