Metin Kutusu:  

                                                İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
                                     "İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır"

    Şirket maddi sermayesinin yanında başarıya kaynak oluşturan diğer bir sermaye yükselen hızla önem kazanmıştır:İnsan Sermayesi
Bu sermayenin özellikleri ve yarattığı değer oranında şirketin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla ARGE, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir.
Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağınında doğru belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak amacıyla doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.
    İşe alma modülü, sisteme doğru kaynağı, doğru konumlandırma ile dahil eder.Kaynağın doğru yönlendirilmesi, eğitilmesi ve performansının geliştirilmesi çok daha hızlı bir çevrim ile süreklilik ve tutarlılık gerektirir; bunu kariyer ve performans  yönetimi ve eğitim planlama modülleri gerçekleştirir.
    Ücret yönetimi ise kaynağın performansı ve konumu göz önüne alınarak ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi ile teşvik edilmesidir.
Tüm bu modüllerin birbirleri ile uyumlu  ve tutarlı olması insan kaynağının devamlılığını ve şirket kültürünün stratejiler doğrultusunda gelişmesini sağlar. Stratejik atılımların yansıması da modüllerdeki uyumlu güncellemelerle gerçekleşir. Böylece değişim yönetimi sağlanır.

    İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı insan gücünü etkin, verimli ve insanın mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir denilebilir. Günümüzde insan kaynaklarına sermaye ve doğal faktörlerden daha çok önem verildiği bilinen bir gerçektir. Buna göre İnsan kaynakları, işletmelerin en değerli varlığıdır denilebilir. Açık sistem anlayışı çerçevesinde bakıldığında, işletme girdileri arasında yer alan ilk madde ve malzeme, makine ve teçhizat, enerji vb. faktörler ancak insan kaynaklarının becerisine dayanarak önem kazanır ve işlerin akışında önemli biçimlendirici olarak rol oynar.

    Günümüzde ve gelecekte işletmelerin başarıları büyük oranda insan kaynaklarına yapacakları yatırım ve insan kaynaklarının çalışma koşullarını olabildiğince onların isteklerini karşılayacak şekilde oluşturabilmeleri ile doğru orantılıdır denilebilir. Bunları gerçekleştiremeyen işletmelerin uzun vadede hedeflerini gerçekleştirerek başarılı olabileceklerini söylemek oldukça zordur. Çalışanların (iş görenlerin) severek ve isteyerek iş yeri kurallarına uymaları sonucu elde edilecek yüksek motivasyon ile istenen başarının yakalanmasını hedefleyen insan kaynakları yönetimi, başarının vazgeçilmez ve ön sıralarda yer alan temel unsurdur denilebilir.
İnsan kaynakları yönetimi çeşitli disiplinleri içinde barındıran bir alandır. İş hukuku, davranış bilimleri, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler gibi çeşitli bilim alanlarından büyük ölçüde yararlanır. İnsana yönelik tekil yaklaşımlar; örneğin sadece endüstri ilişkileri, personel yönetimi, iş ve örgütsel psikolojisi, eğitim veya hukuk penceresinden yapılan uygulamaların gerekli olduğu ancak yeterli olmadığı görülmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, insana yönelik olgu ve olayları bütünsel bir bakış açısıyla ele almaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insanın örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilmektedir.
   
    Tanımda da ifade edilen etkin yönetimin gereksinim duyduğu işlevler yedi temel başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;
1. Planlama
2. Kadrolama
3. Değerlendirme
4. Ödüllendirme
5. Yetiştirme - Geliştirme
6. Endüstri İlişkileri
7. Koruma
olarak ifade edilebilir.

                                İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVLERİ

Örgütlerde insan kaynakları yöneticisinin yerine getirdiği beş ana işlev ve faaliyet vardır. Bunlar bir bakıma birbirini izleyen ve tamamlayan adımlar olarak gösterilebilir. Bu işlevler;