İnsan Kaynakları

    İvem Araştırma Çalışan Araştırmaları kapsamında kurumlarda çalışanın "Memnuniyeti”, "Bağlılığı”, "İstekliliği”, ve "Kurum – Çalışan Beklentilerinin Uyumu”, sistematik bir şekilde ölçülür.
    Öncelikli olarak, şirket içindeki yönetici ve çalışan gruplarıyla ön çalıştaylar (workshop) yapılır. Bu çalıştaylarda kurumun misyon ve vizyonu, kurumsal değerleri, hedef ve stratejileri netleştirilerek standart  soru formu oluşturulur.
İhtiyaç ve beklentiler doğrultusunda, dağıt-topla ve/veya online anket uygulama teknikleri kullanılır ve sonuçları analiz edilir. Analizler sonucunda;
Çalışan Memnuniyet Endeksi,
Çalışan Bağlılık Endeksi,
Çalışan İsteklilik Endeksi,
Kurum – Çalışan Beklenti Uyum Endeksi hesaplanır.
Analizlerin, toplam, departman, cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu vb. farklı demografik kırılımlarda hesaplanması mümkündür.
Modelin kavramsal niteliğinin bir gereği olarak, öncelikli parametrelerden başlanarak, her bir alandaki iyileştirme alanları bir bütün olarak değerlendirilir ve bir rapor haline getirilir. Sonrasında ise, kurumun yönetici ve çalışanlarıyla paylaşılır.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan iyileştirme alanları ve geribildirimler doğrultusunda, yönetici ve çalışanlarının katılacağı çalıştaylar (workshop) gerçekleştirilir. Bu çalıştaylarda, gerekli iyileştirme faaliyetleri tanımlanır, önceliklendirilir ve planlanır