Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi
Eğitimin Çıkış Noktası:
 
    Şirketler, başarıya nasıl ulaşırlar? Daha da önemlisi bu başarılarını nasıl korurlar? Muhtemelen, geleneksel iş yapma yöntemlerinden vazgeçmeyerek veya çevrelerindeki gelişmelerden kendilerini soyutlayarak değil. Ulaştıkları yeri koruyabilmek için, dünyanın en büyük şirketleri dahi sürekli kendilerini yenilemek zorundadırlar. Büyük boyutlu şirketlerin kendilerini yenilemeleri ise çoğu zaman stratejik yönetim sürecine bağlı kalmalarıyla gerçekleşir.
 
    Araştırmalar, stratejik yönetim prensiplerini uygulayan şirketlerin, uygulamayanlara kıyasla daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Bir kurumun çevresi ile stratejileri, yapısı, ve süreçleri arasındaki uyum, o kurumun performansını olumlu yönde etkilemektedir.
 
    50 farklı şirkette yapılan ve çeşitli ülkeleri kapsayan bir araştırma, stratejik yönetimin en çok beğenilen üç faydasını şöyle sıralamaktadır:
Şirket için daha net bir vizyon,
Stratejik önemi yüksek olan konulara odaklanabilmek,
Kurumun çevresindeki hızlı değişimi daha iyi anlayabilmek.
Stratejik yönetim, bir şirketin uzun dönemli performansını etkileyen yönetsel karar ve aksiyonlardır; çevresel faktörleri incelemeyi (iç ve dış), stratejilerin belirlenmesini (stratejik veya uzun dönemli planlama), stratejilerin uygulanmasını ve değerlendirme/kontrol aşamalarını içerir. Stratejik yönetimle ilgili yapılan çalışmalar, dış fırsat ve tehditlerin, kurumun güçlü ve zayıf yanları bağlamında gözlemlenmesini ve değerlendirilmesini vurgular. 
 
    Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimi, bir kurumda stratejik yönetimle ilgili yapılabilecek çalışmaları  katılımcılara toplu halde sunmakta ve stratejik yönetimin  uygulanmasına dair yöntem ve pratik bilgileri aktarmaktadır. Eğitimde, akademik bilgilerin yanısıra, çok sayıda vaka çalışmalarına ve direkt olarak şirketlerde kullanılabilecek yöntemlere de yer verilmektedir. Eğitim programı, bu yönüyle akademik öğreti ve pratik uygulamaların bir karması niteliğindedir.  Amaç, eğitim programının sonunda katılımcıların bu bilgi ve yöntemleri, şirketlerinde direkt olarak uygulamaya koyabilmeleridir.
 
    Sunumun dijital kopyası, eğitimde kapsanan stratejik yönetim vaka çalışmaları ve stratejik planlama amaçlı şablonlar, eğitim sonunda katılımcılara CD içinde verilecektir.
 
Kimler katılmalı?
Şirket stratejilerini etkileme konumunda olan yöneticiler, pazarlama yöneticileri, yıllık veya uzun dönemli planlama faaliyetlerinden sorumlu birimlerin çalışanları/yöneticileri veya bu faaliyetlerde görev alanlar, şirketlerinde stratejik yönetim konusunda çalışma başlatmak isteyen üst düzey yöneticiler.
 
Eğitim modülleri:
 
a. Stratejik düşünme
Stratejik düşünmek neleri kapsar?
Stratejik düşünceyi geliştiren aksiyonlar
Kişisel planınızı geliştirmek
b. Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar
Stratejik yönetimin aşamaları
Globalizasyonun etkileri
Öğrenen bir kurum yaratmak
Temel model
Stratejik karar verme
c. Çevrenin araştırılması ve sektör analizi
Çevre araştırmaları
Sektör analizi: görev çevresinin analizi
Rekabetin araştırılması
Tahmin yapılması
d. İç araştırma: organizasyon analizi
Değer zinciri analizi
Bazı stratejik fonksiyonel konular
Internetin iç araştırma ve organizasyon analizi üzerindeki etkileri
e. Stratejilerin oluşturulmasında durum analizi ve iş stratejisi
Durum analizi: SWOT
Misyon ve hedeflerin gözden geçirilmesi
TOWS matrisi kullanarak alternatif stratejiler oluşturmak
İş stratejileri
Porter'ın rekabet stratejileri
f. Strateji oluşturulması: stratejik planlama
Şirket stratejisi
BCG matrisi
GE matrisi
Uluslararası portföy analizi
Fonksiyonel stratejiler
Planlama araçları
g. Stratejilerin uygulanması
Program, bütçe ve prosedürlerin geliştirilmesi
Strateji nasıl uygulanmalı? Aksiyon almak
Strateji uygulamalarında uluslararası konular
Kadrolaşma ve yönetme
h. Değerlendirme ve kontrol
Stratejik yönetimde değerlendirme ve kontrol
Performansın ölçülmesi
Kontrol için ne yapılabilir?

Hedef Kitle:
Kurum içi eğitimciler ve eğitimci adayları, kurumu adına eğitim planlaması yapan uzman ve yöneticiler.Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı
Kurumu için eğitim geliştiren veya tedarik eden eğitimci, uzman ve/veya yöneticilerin eğitim planlarken, satın alırken, içeriklendirir ve ölçerken; bilgi, yöntem ve beceriler açısından geliştirilmesini amaçlar.

Seminerin Hedefleri
Bu seminer sonunda katılımcılar ;
Eğitim programı tasarım sürecini ve aşamalarını tanımlayabilecekler,
Eğitim ihtiyaç analizi aşamasını, 3 ayrı işlevini ve önemini öğrenecekler,
Eğitim ihtiyaç analizi kapsamında iç danışmanlık sürecini öğrenecekler,
Eğitim talebinin değerlendirilme aşamasında kullanılan soruları örnek senaryolarda uygulayabilecekler,
Eğitim ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda eğitim programının davranışsal hedeflerini ve içeriğini belirleyebilecekler,
Davranışsal hedeflerle uyumlu ölçmenin önemini öğrenecek ve eğitim değerlendirme yöntemlerini belirleyebilecekler,
4 aşamalı eğitim programları değerlendirme metodunu ve bir ölçüm aracında olması gereken özelikleri öğrenecekler,
Her bir aşamanın ne olduğunu, amacını ve faydasını tanımlayabilecekler,
Eğitim maliyet kalemlerini tanımlayabilecekler,
Eğitimin fayda maliyet analizini örnek çalışmalarda uygulayabilecekler,
“eğitim için para harcamaya değeceğini” kanıtlayabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
Uygulamalar
Farklı ölçüm yöntemlerine dair örnek ve egzersizler